Search

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst

Een overeenkomst waarbij een consument goederen of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand of een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, en deze goederen of diensten door Binkyprotein worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en Binkyprotein

 1. Bedenktijd

De termijn waarbinnen een consument gebruik mag maken van zijn herroepingsrecht

 1. Consument

Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs-, handels- of beroepsactiviteit vallen

 1. Dag

Een kalenderdag

 1. Duurzame gegevensdrager

Ieder hulpmiddel dat de consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 1. Herroepingsrecht

Het recht van een consument om binnen de bedenktijd afstand te doen van de overeenkomst op afstand

 1. Overeenkomst op afstand

Iedere overeenkomst die tussen Binkyprotein en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van handelaar en consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.

 1. Verkoopovereenkomst

Iedere overeenkomst waarbij Binkyprotein de eigendom van goederen aan de consument overdraagt of zich ertoe verbindt deze over te dragen en de consument de prijs daarvan betaalt of zich ertoe verbindt de prijs daarvan te betalen, met inbegrip van elke overeenkomst die zowel goederen als diensten betreft.

Artikel 2 – Onderneming Binkyprotein

Binkyprotein is gevestigd te Wijchen, aan de Aalsburg 3106, 3106 WS en voorts ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 76124959.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Binkyprotein en consument en op elk aanbod vanuit Binkyprotein.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt voordat de overeenkomst op afstand gesloten wordt aan de consument beschikbaar gesteld. Indien hier door welke reden dan ook geen gebruik van kan worden gemaakt, zal door Binkyprotein de mogelijkheid worden geboden om deze algemene voorwaarden toch in te zien, dan wel zal kosteloos worden verzonden aan de consument indien deze hierom vraagt.
 3. Als de overeenkomst op afstand via de elektronische wordt gesloten, kunnen de genoemde bepalingen in het vorige lid en de inhoud van deze algemene voorwaarden via de elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld, dan wel kosteloos worden verzonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Er wordt nadrukkelijk in het aanbod vermeldt als er sprake is van een bepaalde geldigheidsduur of dit aanbod onder bepaalde voorwaarden geschiedt.
 2. Voor elk aanbod geldt dat er sprake is van een volledige en nauwkeurige beschrijving van het product. Hierbij in acht nemend dat de gebruikte illustraties, verwoording en beeldmateriaal op waarheid gebaseerd is en niet misleidend kan werken voor de consument. Indien er sprake is van een fout hierin zal dit Binkyprotein niet binden.
 3. Voor de consument zal het te allen tijde duidelijk moeten zijn wat de aanbieding inhoudt en welke rechten en verplichtingen aan dit aanbod verbonden zijn.

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. Om een overeenkomst tot stand te laten komen zal de reeds benoemde inhoud van artikel 4 in ach moeten worden genomen. Er is sprake van een overeenkomst op het moment van de aanvaarding van de consument op het aanbod.
 2. Bij het tot stand komen van de overeenkomst via de elektronische weg zal Binkyprotein passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de overdracht van data op een veilige en manier te laten plaatsvinden. Bestaat de mogelijkheid om via elektronische weg de betaling te voldoen zal Binkyprotein daartoe passende veiligheidsmaatregelen treffen om de overdracht plaats te laten vinden.
 3. Binkyprotein mag zich binnen de wettelijke kaders ervan op de hoogte stellen of de consument aan zijn / haar betalingsverplichting kan voldoen. Hierbij in acht nemend alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand. Indien Binkyprotein op basis van dit onderzoek goede gronden heeft, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering van de aanvraag bijzondere voorwaarden te koppelen.
 4. Uiterlijk bij de levering van het product zal Binkyprotein de volgende informatie op schriftelijke of zodanige wijze overdragen dat de consument deze op een toegankelijke wijze op een duurzame gegevensdrager op kan slaan:
 5. Het e-mailadres waar de consument met klachten terecht kan;
 6. De voorwaarden waaronder en de wijze hoe de consument van het herroeppingsrecht gebruik kan maken, indien er geen herroepingsrecht van kracht is, een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het bovengenoemde.
 7. Informatievoorziening inzake garanties of bestaande service na de aankoop van het product.
 8. De geldende consumentenprijs met hierin opgenomen alle dan geldende belastingen, tarieven voor de levering, mogelijke betalingswijzen of de uitvoering van de overeenkomst op afstand.
 9. Indien er sprake is van een herroepingsrecht, het modelformulier ter beschikking stellen aan de consument.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 Bij Producten

 1. De consument heeft een bedenktijd van wettelijk 14 dagen en mag binnen deze 14 dagen de overeenkomst zonder opgaaf van reden ontbinden. Binkyprotein mag de consument vragen naar de reden van ontbinding, maar mag de consument nimmer tot opgaaf van reden verplichten.
 2. De hierboven in lid 1 genoemde bedenktijd zal in werking gaan nadat de consument of een door de consument aangewezen derde persoon, die niet de vervoerder is het product ontvangen heeft of:
 3. als er door de consument in een bestelling meerdere producten zijn besteld, de dag waarop het laatste product door de consument of een door hem aangewezen derde persoon het laatste product heeft ontvangen. Binkyprotein is gerechtigd mits zij de consument hiervan voorafgaand aan de bestelling op de hoogte heeft gebracht om een bestelling bestaande uit meerdere producten met een uiteenlopende levertijd te weigeren.
 4. als er sprake is van een bestelling bestaande uit meerdere zendingen en de levering hiervan op de dag dat een consument of door hem aangewezen derde persoon de laatste zending in ontvangst heeft genomen.
 5. indien er sprake is van regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde persoon het eerste product heeft ontvangen

Verlengde bedenktijd voor producten en digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd bij het niet informeren over herroepingsrecht:

 1. als er sprake is dat de consument het modelformulier of het formulier voor herroeping niet verstrekt heeft gekregen van Binkyprotein, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. als Binkyprotein de in het voorgaande lid besproken informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijk overeengekomen bedenktijd, zal de bedenktijd van rechtswege na 14 dagen verstrijken nadat de consument de hierboven genoemde informatie ontvangen is.

Artikel 7- Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Ten tijde van de wettelijke bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in de winkel zou mogen doen. Indien er sprake is dat het seal verbroken is, vervalt hiermee tegelijkertijd ook het recht op retourneren.

 1. de consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien dit het gevolg is van een manier van omgaan zoals reeds benoemd in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 1. Indien de consument gebruik wilt maken zijn recht op herroepping zal dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Binkyprotein gemeld dienen te worden.
 2. de consument zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen de gestelde 14 dagen de in lid 1 genoemde melding vanaf de dag volgend op de melding zal de consument het product terugsturen naar Binkyprotein of een derde persoon die hiervoor verantwoordelijk is gemaakt. Van het bovengenoemde is geen sprake als Binkyprotein heeft aangeboden om het product bij de consument op te halen. Zaak is dat de consument de terugzendtermijn in acht heef genomen voordat hij het product terugzend.
 3. als de consument gebruik wilt maken van het herroepingsrecht zal deze de producten terugsturen in de originele ongeopende verpakking volgens de door Binkyprotein opgestelde redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het tijdig uitvoeren en de risico’s van het uitoefenen van het herroepingsrecht ligt volledig bij de consument en zal te nimmer bij Binkyprotein liggen.
 5. de kosten voor het terugzenden van het product zullen volledig gedragen worden door de consument, tenzij anders overeengekomen met Binkyprotein.
 6. indien de consument gebruik wenst te maken van zijn recht op herroeping zullen alle overeenkomsten van rechtswege ontbonden worden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Indien Binkyprotein de keuze heeft gemaakt om de melding van herroeping via de elektronische weg plaats te laten vinden, stuurt Binkyprotein na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging.
 2. Binkyprotein zal alle gedane betalingen welke door de consument zijn gedaan inclusief leveringskosten vergoeden voor het reeds geretourneerde product, onverwijld doch binnen de gestelde termijn van 14 dagen volgende op de dag dat de consument Binkyprotein op de hoogte heeft gesteld van de herroeping. Tenzij Binkyprotein aanbiedt het product zelf af te halen, mag Binkyprotein wachten met de restitutie totdat het product ontvangen is of totdat de consument aan kan tonen dat hij het product terug heeft gezonden.
 3. Voor de terugbetaling geldt: Binkyprotein zal eenzelfde betaalmiddel gebruiken om de consument terug te betalen, tenzij de consument instemt met een andere methode. Voor de terugbetaling zal Binkyprotein geen additionele kosten in rekening brengen.
 4. Indien de consument voor een duurdere methode van levering heeft gekozen, is Binkyprotein niet gehouden aan deze kosten, de additionele kosten voor levering zullen te nimmer voor Binkyprotein zijn, de standaard methode zal hierbij geselecteerd worden.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Binkyprotein is gerechtigd om de navolgende producten uit te sluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als dit door Binkyprotein bij het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst is gemeld:

 1. Indien er sprake is van producten die gebonden zijn aan prijsschommelingen op de financiële markten, waarop Binkyprotein geen invloed kan uitoefenen en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 2. Producten die een bepaalde houdbaarheid hebben of die snel bederven
 3. Producten waarbij een verzegeling van toepassing is om gezondheidsbescherming of hygiëne redenen en hierdoor niet geschikt zijn om terug te sturen als het zegel is verbroken.
 4. Producten die na de levering onherroepelijk vermengt zijn met andere producten

Artikel 11- Nakoming overeenkomst en extra garantiebepalingen

 1. Binkyprotein zal gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur de prijzen van de aangeboden producten niet verhogen, behalve indien er sprake is van een wettelijke btw wijziging
 2. Afwijkend op het vorige lid kan Binkyprotein de producten waarop een schommeling in de prijs mogelijk is veroorzaakt door een schommeling op de financiële markt met een variabele prijs aanbieden, indien de keuze wordt gemaakt om een product met een variabele prijs aan te bieden zal dit vooraf en onverwijld bij het betreffende product vermeld worden.
 3. De in lid genoemde verhoging van de btw is de enige reden waarop Binkyprotein de prijzen mag verhogen indien er al een overeenkomst tot stand is gekomen.
 4. Alle genoemde prijzen op de website zijn prijzen inclusief btw, het btw tarief voor de verkochte producten bedraagt 9%.

Artikel 12 – Overeenkomst en aanvullende garanties

 1. Binkyprotein is verantwoordelijk dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de redelijke eisen van deugdelijkheid en of bruikbaarheid en de op datum van de tot stand gekomen wettelijke bepalingen van de overeenkomst. Binkyprotein staat ervoor in dat het gebruik van haar producten geschikt is voor normaal gebruik.
 2. De aanvullende garantie die door Binkyprotein, diens toeleverancier, fabrikant of importeur is toegekend, beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond heeft van de tot stand gekomen overeenkomst indien Binkyprotein tekort is gekomen in de nakoming.
 3. Voor de aanvullende garantie geldt: iedere verbintenis aangegaan door Binkyprotein, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe wettelijk verplicht is in geval van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Binkyprotein zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de uitvoer van en bestellingen in ontvangst nemen van de producten en deze ten uitvoer brengen.
 2. Als plaats van levering zal onverwijld het adres gebruikt worden dat aan Binkyprotein tijdens de bestelling kenbaar is gemaakt.
 3. Zoals in artikel 4 van deze algemene voorwaarden besproken zal Binkyprotein de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen ten uitvoer brengen, tenzij een andere levertermijn overeengekomen is. Indien er sprake is van een vertraging in de levering of de gedane bestelling slechts gedeeltelijk ten uitvoer kan worden gebracht ontvangt een consument hiervan tijdig, maar uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de overeenkomst een bericht van de status van de levering. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomt kosteloos te ontbinden.
 4. Nadat de consument ervoor heeft gekozen om de overeenkomst te ontbinden zal Binkyprotein het bedrag dat voldaan is tijdens de bestelling onverwijld en kosteloos terug betalen.
 5. Het risico van productbeschadiging berust in beginsel bij Binkyprotein tot het moment van bezorging aan de consument of een derde persoon die niet de bezorger van het product is.

Artikel 14- Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument is bij wet gerechtigd om een overeenkomst die aangegaan is voor onbepaalde tijd en die strekt tot het geregeld leveren van producten (elektriciteit daaronder inbegrepen) te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste 1 maand.
 2. De consument is bij wet gerechtigd om een overeenkomst die aangegaan is voor bepaalde tijd en die strekt tot het geregeld leveren van producten (elektriciteit daaronder inbegrepen) te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten minste 1 maand.
 3. De consument is bij wet gerechtigd om de in de vorige leden besproken overeenkomsten:
 4. Te allen tijde op te zeggen en hierbij niet gehouden is aan een bepaald tijdstip of een bepaalde periode of dag
 5. Te allen tijde op te zeggen op dezelfde wijze dat deze overeenkomst is aangegaan
 6. Te allen tijde op te zeggen met eenzelfde opzegtermijn als Binkyprotein voor zichzelf ook heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die betrekking heeft op het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder inbegrepen) mag te nimmer stilzwijgend worden verlengt of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking op het reeds genoemde in het vorige lid mag de overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan voor dag-nieuws en weekbladen tot een maximum van 3 maanden worden verlengd zaak is hierbij dat de consument tegen het einde van de verlenging de overeenkomst op kan zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste 1 maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd indien de consument ten allen tijde mag opzeggen en hier een opzegtermijn geld van ten hoogste 1 maand. De opzegtermijn is ten hoogste 3 maanden indien er sprake is van afleveren van dag, nieuws en weekbladen.

Duur:

 1. Indien er sprake is van een overeenkomst met een duur van langer dan 1 jaar, mag de consument na dit jaar de overeenkomst ten allen tijde en met een opzegtermijn van hoogstens 1 maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur kan verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Indien anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen de gestelde termijn van 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Binkyprotein te vermelden.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Binkyprotein is te nimmer aansprakelijk voor mogelijke schade die ontstaat bij het niet nakomen van gemaakte afspraken of bij het onjuist consumeren van de verstrekte producten.
 2. Binkyprotein is te nimmer aansprakelijk voor het onjuist gebruiken van haar producten, de consument wordt geacht het label op de achterkant van de producten te lezen en op te volgen.

Artikel 17 – Klachten

“Indien de webwinkel is aangesloten bij WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl ), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).”

Shopping Cart
Scroll to Top